O nás

Co je Asociace krajů České republiky

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky.

 • Řádnými členy Asociace krajů ČR jsou kraje České republiky.
 • Asociace je názorovou platformou, která si klade za prvořadý cíl hájit a prosazovat společné zájmy krajů.
 • Základním a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících.

Vznik Asociace krajů České republiky

Návrh vytvořit společný orgán – Asociaci krajů ČR byl deklarován společným prohlášením hejtmanů ČR a primátora Hl. m. Prahy dne 5. ledna 2001 na lodi „Arnošt z Pardubic“ na Labi ve východních Čechách.

Asociace krajů ČR vznikla potom následně registrací u Úřadu městské Praha 1 dne 30. srpna 2001, jako zájmové sdružení právnických osob.

Členové Asociace krajů České republiky

V Asociaci krajů je sdruženo 14 členů – krajů.

Zakládající členové na základě zakladatelské smlouvy ze dne 8. června 2001:

 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Pardubický kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 1. září 2001 se staly členy Asociace krajů České republiky:
 • Jihočeský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 1. června 2002 přistoupil do Asociace krajů České republiky:
 • Jihomoravský kraj
 1. března 2003 přistoupilo do Asociace krajů České republiky:
 • Hl. m. Praha

Členy Asociace krajů jsou všechny regiony České republiky, včetně Hlavního města Prahy, která je ze zákona současně obcí i regionem.

Programové cíle Asociace krajů České republiky

 • hájit společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociace v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy
 • hájit a prosazovat společné zájmy krajů v procesu přípravy vstupu České republiky do Evropské unie
 • vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace
 • podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců krajů
 • pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách

Organizační uspořádání (struktura) Asociace krajů České republiky

Orgány Asociace krajů České republiky jsou:

 • Rada Asociace krajů České republiky
 • Komise Rady Asociace krajů České republiky
 • Předseda Rady Asociace krajů České republiky
 • Kancelář Asociace krajů České republiky

Rada Asociace krajů České republiky

Rada je vrcholným orgánem Asociace. Každý člen Asociace má právo vyslat na zasedání Rady jednoho zástupce. Zástupcem kraje je hejtman a Hl. města Prahy primátor.

K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Souhlasu všech členů je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění Stanovy, přijímá nový člen a stanoví výše členského příspěvku. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Rada volí z řad zástupců členů Asociace předsedu a místopředsedu (místopředsedy).

Komise Rady Asociace krajů České republiky

Rada může jako své odborné a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Komise se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů, každý z členů AKČR je v komisi zastoupen jedním zástupcem.

Komise Rady Asociace krajů ČR jsou zřízeny usnesením Rady Asociace krajů ČR na počátku jejího funkčního období a zpravidla kopírují vládní uspořádání ministerstev.

Spolu s komisemi v rámci Asociace mohou být zřízeny další pracovní skupiny a expertní týmy s cíleným zaměřením.

Jednání Rady Asociace krajů České republiky a komisí Rady Asociace krajů České republiky

Základním způsobem jednání a rozhodování Rady a jednání komisí Rady je zasedání.

Podrobnosti o jednání a rozhodování těchto orgánů stanoví Rada vnitřními předpisy – jednacími řády.

Předseda a místopředsedové Asociace krajů České republiky

Předsedu a místopředsedu (místopředsedy) volí a odvolává Rada. Jejich volební období je dvouleté.

Předseda a místopředseda (místopředsedové) jsou ze své činnosti odpovědni Radě.

Předseda je statutárním orgánem Asociace svolává a řídí zasedání Rady. Činí pracovněprávní úkony ve vztahu k řediteli Kanceláře.

Kancelář Asociace krajů České republiky

Zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Asociace organizačně a technicky zabezpečuje činnost orgánů Asociace.

V čele Kanceláře stojí ředitel Kanceláře. Ředitel Kanceláře je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi Rady.