GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, (dále jen „AKČR“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto jako tzv. subjekty údajů dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany AKČR, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany AKČR.

1/ Jaké osobní údaje o Vás AKČR zpracovává?

AKČR zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních osobní údaje, které AKČR poskytujete v souvislosti s jeho činností nebo vyřizováním Vašeho požadavku (např. zaslání podnětu/ dotazu/ žádosti):

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa

AKČR dále zpracovává údaje, které od Vás získá tím, že navštěvujete její webové stránky (http://www.asociacekraju.cz/).

 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Případně jiný online identifikátor

AKČR zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2/ K jakým účelům a na základě jakých právních titulů AKČR Vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů, žádostí
  Právním titulem ke zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů. V souvislosti s vyřizováním podnětů/ dotazů/ žádostí zpracovává AKČR osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu.
  Při vyřizování podnětů/ dotazů/ žádostí AKČR shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřenou smlouvou
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely realizace uzavřené smlouvy, dodání objednaného zboží nebo služeb, a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností, AKČR zpracovává osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z uzavřené smlouvy.
  V případě uzavření smlouvy AKČR shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování.
 3. Použití souborů cookie a analýza webových stránek
  V případě, že používáte webové stránky AKČR, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které AKČR na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti.
  V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookie, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

3/ Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje AKČR zpracovává v případě uzavřené smlouvy po dobu realizace smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne skončení smluvního vztahu pro účely oprávněných zájmů. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode odeslání objednávky AKČR archivovány i objednávky.

V případě, že AKČR zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vyřizování podnětů/ dotazů/ žádostí, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany AKČR pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

V případě, AKČR zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem použití cookie a analýzy webových stránek, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany AKČR pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

4/ Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle AKČR a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery AKČR. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si AKČR pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro AKČR zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které AKČR pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • osoby, které pro AKČR zajišťují doručování poštovních zásilek;
 • osoby, které na webových stránkách AKČR mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů.

AKČR je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5/ Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany AKČR?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyřizování podnětů; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou AKČR zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby AKČR bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby AKČR omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, AKČR ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany AKČR byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby AKČR Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje AKČR zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany AKČR byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby AKČR přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6/ Jak můžete AKČR kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na SVISV písemně na adrese budova Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 nebo na e-mailové adrese info@asociacekraju.cz.