Stanovy Asociace krajů České republiky

ze dne 5. dubna 2002, ve znění změny Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 13. prosince 2002, změny Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 26. června 2003, změny Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 20. února 2004 a změny Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 4. prosince 2017 (dále jen „Stanovy“)

(ÚPLNÉ ZNĚNÍ)

Preambule

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní právnickou osobou založenou jako zájmové sdružení právnických osob podle ust. § 27 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 457/2011 Sb., ust. § 28 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona č. 457/2011 Sb., jehož právní úprava se dle ust. § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku, řídí právní úpravou zakotvenou v ust. § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen „občanský zákoník“).

 

Článek 1

Název a sídlo

1. Zájmové sdružení právnických osob se nazývá Asociace krajů České republiky (dále jen „Asociace“), zkráceně AK ČR.

2. Sídlem Asociace je Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

Článek 2

Předmět činnosti Asociace

1. Cílem Asociace je zejména

a) hájit společné zájmy a práva krajů1) sdružených v Asociaci v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy,

b) hájit a prosazovat společné zájmy krajů v rámci fungování Evropské unie,

c) vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace,

d) podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců krajů zařazených do krajských úřadů a zaměstnanců organizací zřizovaných kraji,

e) pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách.

2. Svých cílů Asociace dosahuje zejména

a) koordinací činnosti členů Asociace,

b) spoluprací s poslanci a senátory Parlamentu České republiky, vládou České republiky, obcemi a dalšími subjekty a institucemi,

c) spoluprací se zahraničními organizacemi obdobného zaměření,

d) členstvím v mezinárodních organizacích.

 

Článek 3

Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou:

a) Rada Asociace (dále jen „Rada“),

b) předseda Asociace (dále jen „předseda“),

c) Kancelář Asociace (dále jen „Kancelář“).

 

Článek 4

Rada

 

1. Rada je vrcholným orgánem Asociace. Každý člen Asociace je zastoupen v Radě jedním členem Rady. Zástupcem kraje v Radě je hejtman, zástupcem hlavního města Prahy je primátor hlavního města Prahy. Zástupcem jiné právnické osoby je fyzická osoba určená statutárním orgánem této právnické osoby.

2. K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Souhlasu všech členů Rady je třeba k přijetí usnesení, jímž se:

a) mění Stanovy,

b) přijímá nový člen Asociace,

c) stanoví výše členského příspěvku,

d) ruší Asociace.

3. Rada rozhoduje ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům Asociace.

4. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit odborné komise či Grémium ředitelů krajských úřadů (společně dále jen „odborné orgány“). Rada jmenuje a odvolává členy odborných komisí. Členem Grémia ředitelů krajských úřadů je ředitel krajského úřadu každého člena Asociace a předseda. Odborné orgány předkládají svá stanoviska a návrhy pouze Radě. Odborné orgány se usnášejí většinou hlasů všech svých členů a jsou ze své činnosti odpovědny Radě. Podrobnosti o jednání a rozhodování odborných orgánů stanoví Rada v jednacím řádu.

5. Základním způsobem jednání a rozhodování Rady je zasedání Rady. Podrobnosti o jednání a rozhodování stanoví Rada v jednacím řádu. V něm dále může stanovit další způsoby jednání a rozhodování Rady.

6. Zasedání Rady se koná nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání Rady svolává předseda nejméně 10 dnů před jeho konáním. Předseda je povinen svolat zasedání Rady vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech jejích členů.

7. Rada je při zasedání usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

8. Rada volí z řad svých členů předsedu, 1. místopředsedu a případně též další místopředsedy.

 

Článek 5

Předseda

1. Předseda Asociace je zároveň předsedou Rady.

2. Volební období předsedy, 1. místopředsedy a místopředsedů je dvouleté (dále jen „místopředsedové“).

3. Volba předsedy se koná v posledních 30 dnech volebního období úřadujícího předsedy. Uvolní-li se funkce předsedy, koná se volba do 30 dnů ode dne, kdy k uvolnění funkce předsedy došlo.

4. Mandát předsedy (místopředsedů) vzniká zvolením.

5. Mandát předsedy zaniká

a) uplynutím volebního období, nebo zvolením nového předsedy podle odstavce 3 věty první,

b) okamžikem, kdy Kancelář obdrží jeho písemnou rezignaci,

c) ústní rezignací učiněnou na zasedání Rady,

d) odvoláním z funkce,

e) pozbytím členství v Radě,

f) pozbytím členství člena Asociace, kterého předseda v Radě zastupuje, v Asociaci,

g) úmrtím.

6. Mandát místopředsedů zaniká uplynutím volebního období nebo z důvodů uvedených v odstavci 5 písmeno b) až g) tohoto článku Stanov.

7. Předseda

a) je statutárním orgánem Asociace,2)

b) svolává a řídí zasedání Rady,

c) činí pracovněprávní úkony ve vztahu k řediteli Kanceláře,3)

d) plní úkoly, které mu uloží Rada,

e) v období, kdy počet členů Rady je nižší než nadpoloviční většina členů Asociace, vykonává působnost Rady ve věcech, které nesnesou odkladu; nemůže však vykonávat působnost podle čl. 4 odst. 2 Stanov; rozhodnutí a jiná opatření, přijatá předsedou v tomto období, musejí být předložena k jejich dodatečnému projednání na nejbližším následujícím jednání Rady,

f) určuje místopředsedu, který jej bude zastupovat v době současné nepřítomnosti předsedy a 1. místopředsedy.

8. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda. V případě nepřítomnosti 1. místopředsedy zastupuje předsedu místopředseda určený předsedou. Při zastupování předsedy má zastupující místopředseda práva a povinnosti předsedy.

9. Předseda a místopředsedové jsou ze své činnosti odpovědní Radě.

 

Článek 6

Kancelář

1. Kancelář

a) zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Asociace,

b) organizačně a technicky zabezpečuje činnost orgánů Asociace,

c) plní úkoly uložené Radou nebo předsedou.

2. V čele Kanceláře stojí ředitel Kanceláře. Ředitel Kanceláře je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi.

3. Ředitel Kanceláře

a) činí právní úkony spojené s činností Kanceláře,4)

b) plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům Asociace zařazeným do Kanceláře,

c) je nadřízen zaměstnancům Asociace zařazeným do Kanceláře,

d) vydává organizační řád Kanceláře a další interní předpisy Kanceláře; organizační řád upravuje organizační strukturu a vnitřní vztahy Kanceláře,

e) informuje nejméně jednou za 6 měsíců Radu o činnosti Kanceláře,

f) v období, kdy počet členů Rady je nižší než nadpoloviční většina členů Asociace a není obsazena funkce předsedy ani místopředsedů, vykonává působnost Rady a předsedy ve věcech, které nesnesou odkladu; nemůže však vykonávat působnost podle čl. 4 odst. 2 Stanov; rozhodnutí a jiná opatření, přijatá ředitelem Kanceláře v tomto období, musejí být předložena k jejich dodatečnému projednání na nejbližším následujícím jednání Rady.

Článek 7

Členství v Asociaci

1. Členem Asociace se může stát kraj1) nebo jiná právnická osoba. Kraj nebo jiná právnická osoba ucházející se o členství v Asociaci (dále jen „členství“) podává žádost Radě. Rada nemůže projednávat žádost dříve, než členství kraje schválí jeho zastupitelstvo nebo než členství jiné právnické osoby schválí její statutární orgán.

2. Členství vzniká

a) podpisem zakladatelské smlouvy,5) nebo

b) rozhodnutím Rady, jímž se přijímá nový člen Asociace.

3. Členství zaniká

a) okamžikem, kdy předseda obdrží usnesení zastupitelstva kraje nebo rozhodnutí statutárního orgánu jiné právnické osoby o vystoupení z Asociace,

b) rozhodnutím Rady o vyloučení pro neplnění povinností vyplývajících z členství,

c) zánikem kraje nebo jiné právnické osoby.

4. Tomu, jehož členství zaniklo, se zaplacené členské příspěvky a jiné poplatky nevracejí.

 

Článek 8

Práva a povinnosti členů Asociace

1. Člen Asociace má právo

a) být zastoupen v Radě,

b) předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti orgánů Asociace a obdržet na ně odpověď,

c) být informován o činnosti Asociace,

d) podílet se na akcích pořádaných Asociací.

2. Člen Asociace je povinen

a) hájit zájmy Asociace,

b) naplňovat cíle Asociace,

c) dodržovat Stanovy a plnit usnesení Rady přijatá v mezích Stanov,

d) účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání Rady,

e) zaplatit řádně členský příspěvek ve lhůtě stanovené Radou.

 

Článek 9

Financování, hospodaření a majetek Asociace

1. Příjmy Asociace tvoří

a) příjmy z členských příspěvků

b) dary,

c) dotace a příspěvky,

d) příjmy z doplňkové činnosti,

e) ostatní příjmy.

2. Asociace má vlastní majetek, se kterým hospodaří podle svého rozpočtu.

3. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok. Účetní závěrka se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku a nechá se ověřit auditorem.

4. Asociace vede účetnictví podle právních předpisů.6)

5. Rozpočet a účetní závěrku schvaluje Rada.

 

Článek 10

Zrušení a zánik Asociace

1. O zrušení Asociace rozhoduje Rada. Jestliže nepřechází jmění Asociace na právního nástupce, jmenuje Rada zároveň při zrušení Asociace likvidátora. Jestliže likvidátora nejmenuje Rada, učiní tak soud.7)

2. S likvidačním zůstatkem se naloží v souladu s cíli Asociace (čl. 2 Stanov).

3. Asociace zaniká výmazem z registrace.8)

 

Článek 11

Změna Stanov

O změně Stanov rozhoduje Rada.

Článek 12

Přechodné ustanovení

Těmito Stanovami se řídí i vztahy vzniklé před 5. dubnem 2002; vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 5. dubnem 2002 se však posuzují podle dosavadních Stanov.

 

Článek 13

Zrušovací ustanovení

Zrušují se Stanovy Asociace krajů České republiky ze dne 8. června 2001 a usnesení Rady Asociace krajů České republiky ze dne 7. února 2002 o změně těchto Stanov.

 

Článek 14

Účinnost

Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Radou.

 

                                                                       ***

Změna Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 13. prosince 2002 nabyla účinnosti dne 13. prosince 2002.

Změna Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 26. června 2003 nabyla účinnosti dne 26. června 2003.

Změna Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 20. února 2004 nabyla účinnosti dne 20. února 2004.

Změna Stanov Asociace krajů České republiky ze dne 4. prosince nabyla účinnosti dne 4. prosince 2017.

 

V Praze dne 5. 4. 2002

 

Mgr. Jana Vildumetzová

předsedkyně

Asociace krajů ČR

 

1) Čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. a ústavního zákona č. 1315/2011 Sb.

2) § 20 odst. 1 občanského zákoníku.

3) § 33 a násl. a § 48 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

4) § 20 odst. 2 občanského zákoníku.

5) § 20g občanského zákoníku.

6) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 20a odst. 4 a § 20j odst. 1 občanského zákoníku.

§ 71 odst. 1 obchodního zákoníku.

8) § 20j odst. 2 občanského zákoníku.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky