O projektu

Ministerstvo vnitra České republiky v květnu 2010 vyhlásilo Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávních celků. K předkládaní projektů založených na přímém přidělení prostředků programu na rozvoj národních politik a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, na navržení nových systémů nebo úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do praxe, vzdělávaní zastupitelů, vrcholového managementu a zaměstnanců územních samosprávních celků (včetně využití forem e-learningu), prevence proti korupci na úrovni samosprávních celků.

Jak vyplývá z programových cílů, Asociace krajů se sama aktivně podílí na vytváření podmínek pro vzdělávaní členů zastupitelstev a také zaměstnanců krajů a společně s politickými představiteli vytváří jednotné koncepční a strategické materiály.

Cílem realizace projektu:  je sjednocení struktury strategických dokumentů na úrovni krajů a krajských úřadů.

Naplnění cíle bude zajištěno prostřednictvím vytvoření znalostního centra na úrovni Asociace krajů a vytvoření jednotné metodiky pro potřeby tvorby strategických dokumentů a to jak interních, tak externích.

Dílčí cíle:

- metodicky podpořit krajské úřady a kraje při implementaci strateg. řízení a plánování a to i v návaznosti na fázi udržitelnosti,

- vytvoření jednotných podkladových materiálů pro implementaci strateg. řízení.

Naplnění cíle bude zajištěno prostřednictvím realizace analýz, proškolení relevantních osob, vytvoření

znalostního centra na úrovni asociace krajů a následného vytvoření jednotné metodiky postupů při tvorbě a implementaci strategických dokumentů a to jak interních, tak externích.

Výsledkem naplnění cílů bude vytvořený sborník výstupů (realizované vzdělávání, výstupy analýz a metodika) a také realizace 4 konferencí a prezentace těchto výstupů.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Zajištění realizace projektu včetně sestavení akčního plánu realizace projektu
  2. Analýza stavu implementace strategických dokumentů, vč. vytvoření metodiky strategického řízení a plánování
  3. Vytvoření a provoz znalostního centra
  4. Realizace workshopů
  5. Realizace závěrečné konference a průběžná prezentace výstupů
  6. Realizace vzdělávání pro volené zástupce krajů v oblasti SŘP

Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky