Jednací řád komisí Rady AKČR

Jednací řád

odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR

 

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1. Odborné orgány Rady Asociace krajů ČR jsou zřízeny usnesením Rady Asociace krajů ČR (dále jen „Rada“) zpravidla na počátku jejího funkčního období; odbornými orgány Rady jsou odborné komise (dále jen „komise“) a Grémium ředitelů krajských úřadů.

2. Odborné orgány Rady jsou iniciativními a poradními orgány Rady v oblasti své působnosti; jsou ze své činnosti odpovědny Radě. Za Asociaci krajů ČR (dále jen „Asociace“) jednají navenek pouze v případě výslovného pověření Radou.

3. Předsedu odborného orgánu Rady Asociace krajů ČR jmenuje Rada tak, že je jím vždy zástupce člena Asociace (kdo je oprávněn zastupovat člena Asociace, je uvedeno ve Stanovách Asociace) nebo ředitel Kanceláře Asociace.

4. Členy odborných komisí jmenuje Rada na základě návrhu příslušných členů Rady tak, že každý kraj reprezentuje jeden člen komise, přičemž předseda odborné komise se do tohoto počtu nezapočítává.

5. Komise volí z členů komise jednoho nebo více místopředsedů, kteří zastupují předsedu komise v pořadí určeném předsedou komise. Předseda komise jmenuje z členů komise popř. jiných osob tajemníka komise.

6. Komise může k řešení konkrétního úkolu nebo konkrétní odborné oblasti zřídit pracovní skupinu jak z členů komise, tak z osob, které nejsou členy komise. Pracovní skupina je podřízena předsedovi komise, který také odpovídá za její činnost.

 

  1. Jednání odborných orgánů

 

1. Komise jednají zpravidla na základě ročního plánu práce; jsou svolávány minimálně 4x za kalendářní rok. Jednání komise svolává předseda komise elektronickou poštou minimálně 14 dnů před jejím konáním; vpřípadě nutnosti může předseda komise tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Spolu s pozvánkou na jednání zašle předseda členům komise předpokládaný program jednání. O svolání komise informuje předseda komise v dostatečném časovém předstihu Kancelář Asociace krajů ČR (dále jen „Kancelář“).

2. Jednání komise je zásadně jednodenní, delší jednání komise může předseda komise svolat mimořádně v případě velkého objemu agendy pro jednání komise.

3. Komise mohou jednat i prostřednictvím videokonference. Tato forma jednání je rovnocenná zasedání komise. Pro videokonferenci se přiměřeně použijí pravidla obsažená pro tento institut v Jednacím řádu Rady Asociace krajů České republiky.

4. Člen komise, který není na jednání komise přítomen, se může dát zastoupit jinou osobou. K takovému zastoupení je třeba písemného pověření zástupce od člena komise, předložené nejpozději na jednání komise.

5. Předseda komise může k jednání komise přizvat další osoby – zejm. odborníky na projednávanou problematiku (hosté); tyto osoby nemají právo hlasovat v komisi.

6. Podklady pro jednání komise předkládají členové předsedovi komise v elektronické podobě tak, aby je bylo možné rozeslat ostatním členům komise nejpozději 7 dnů před jednáním komise. Později předložené podklady budou v písemné či jiné vhodné podobě k dispozici na jednání komise. Návrh usnesení může člen komise předložit i v průběhu jednání komise.

7. Jednání komise řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů dle pořadí určeného předsedou (dále jen „předsedající“). V úvodu zasedání členové komise podepíší prezenční listinu a následně schválí program svého jednání. Před schválením programu má každý člen komise právo navrhnout jeho změnu nebo doplnění.

8. Jednání komise je oprávněn účastnit se s hlasem poradním kterýkoliv člen Rady, ředitel Kanceláře nebo jeho zástupce s právem na udělení slova, pokud o to požádá.

9. Hlasování komise je veřejné, hlasuje se zvednutím ruky. Komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Usnesení komise je přijato, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise.

10. V případě nutnosti rychlého rozhodnutí komise nebo v případě neusnášení schopnosti při zasedání komise může komise na základě rozhodnutí předsedy komise hlasovat formou korespondenčního hlasování. Pro korespondenční hlasování se přiměřeně použijí pravidla obsažená pro tento institut v Jednacím řádu Rady Asociace krajů České republiky.

11. O průběhu jednání komise se do 7 dnů po jeho skončení pořizuje zápis, který vyhotoví tajemník komise či jiná pověřená osoba a podepisuje jej předsedající. Zápis je spolu s prezenční listinou zaslán v elektronické podobě členům komise a Kanceláři. Zápis obsahuje zejména den a místo jednání, jména přítomných, schválený program jednání a přijatá usnesení.

12. Zápis se ukládá v Kanceláři a předkládá se formou tisku pro jednání Rady prostřednictvím předsedy komise zpravidla na nejbližším zasedání Rady.

13. Pokud z povahy návrhu komise vyplývá, že rozhodnutí o něm nesnese odkladu, rozhoduje o něm v období mezi zasedáními Rady předseda Rady formou rozhodnutí předsedy v souladu s usnesením Rady č. 25/2005.

14. Pro jednání Grémia ředitelů krajských úřadů platí ustanovení čl. II přiměřeně.

 

  1. Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Jednací řád odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR ze dne 27.04.2013.

 

 

  1. Závěrečné ustanovení

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou.

Změna Jednacího řádu odborných orgánů Rady AK ČR ze dne 15. prosince 2020 nabyla účinnosti dne 15. prosince 2020.


V Praze, dne 15. prosince 2020


MUDr. Martin Kuba
předseda
Asociace krajů ČR


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky