Jednací řád komisí Rady AKČR

Jednací řád

odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Odborné orgány Rady Asociace krajů ČR jsou zřízeny usnesením Rady Asociace krajů ČR (dále jen „Rada“) zpravidla na počátku jejího funkčního období; odbornými  orgány |Rady jsou odborné komise a Grémium ředitelů krajských úřadů.
 1. Odborné orgány Rady jsou iniciativními a poradními orgány Rady v oblasti své působnosti; jsou ze své činnosti odpovědny Radě, za Asociaci krajů ČR (dále jen „Asociace“) jednají navenek pouze v případě výslovného pověření Radou. 
 1. Členy odborných komisí (dále jen „komise“) jmenuje Rada na základě návrhu příslušných členů Rady tak, že každý kraj reprezentuje jeden člen komise, přičemž předseda odborné komise se do tohoto počtu nezapočítává.  Členy Grémia ředitelů krajských úřadů Rada potvrzuje.
 1. Komise volí z členů komise jednoho nebo více místopředsedů, kteří zastupují předsedu komise v pořadí určeném předsedou komise.  Předseda komise může z členů komise popř. jiných osob jmenovat tajemníka komise.
 1. Komise může k řešení konkrétního úkolu nebo konkrétní odborné oblasti zřídit pracovní skupinu jak z členů komise, tak z osob, které nejsou členy komise. Pracovní skupina je podřízena předsedovi komise, který také odpovídá za její činnost.

 

 1. Jednání odborných orgánů
 1. Komise jednají zpravidla na základě ročního plánu práce; jsou svolávány minimálně 4x za kalendářní rok. Jednání komise svolává předseda komise elektronickou poštou minimálně 14 dnů před jejím konáním; v případě nutnosti může předseda komise tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. O svolání komise informuje předseda komise v dostatečném časovém předstihu Kancelář Asociace krajů ČR (dále jen „Kancelář“).
 1. Jednání komise je zásadně jednodenní, delší jednání komise může předseda komise svolat mimořádně v případě velkého objemu agendy pro jednání komise.
 1. Komise mohou využívat ve své činnosti formy videokonference. Tato forma jednání je rovnocenná prezenčnímu jednání komise.
 1. Člen komise může být na jednání komise zastoupen jinou osobou pouze v případě existence vážného důvodu nepřítomnosti; v tomto případě nemá zastupující osoba právo hlasovat v komisi. Předseda komise může zastupující osobě právo hlasovat přiznat na základě žádosti člena Rady. 
 1. Předseda komise může k jednání komise přizvat další osoby; tyto osoby nemají právo hlasovat v komisi.
 2. Podklady pro jednání komise předkládají členové předsedovi komise v elektronické podobě zpravidla nejpozději do 7 dnů před zasedáním komise. Návrh usnesení může člen komise předložit i v průběhu jednání komise.
 3. Zasedání komise řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda. V úvodu zasedání stanoví komise program svého jednání. Před schválením programu má každý člen komise právo navrhnout jeho změnu nebo doplnění.
 1. Zasedání komise je oprávněn účastnit se s hlasem poradním kterýkoliv člen Rady, ředitel Kanceláře nebo jeho zástupce s právem na udělení slova, pokud o to požádá.
 1. Hlasování komise je veřejné, hlasuje se zvednutím ruky. Komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Usnesení komise je přijato, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech přítomných členů komise. Pokud by při hlasování došlo k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy komise.
 1. V případě nutnosti rychlého rozhodnutí komise nebo v případě neusnášeníschopnosti prezenčního jednání komise může komise na základě rozhodnutí předsedy komise hlasovat formou korespondenčního hlasování. 
 1. O průběhu zasedání komise se do 10 dnů po jeho skončení pořizuje zápis, který vyhotoví osoba pověřená předsedou komise a podepisuje předsedající zasedání. Zápis je spolu s prezenční listinou a záznamem o hlasování v elektronické podobě zaslán členům komise a Kanceláři.
 1. Zápis se ukládá v Kanceláři a předkládá se formou tisku pro jednání Rady prostřednictvím ředitele Kanceláře zpravidla na nejbližším zasedání Rady.
 1. Pokud z povahy návrhu komise vyplývá, že rozhodnutí o něm nesnese odkladu, rozhoduje o něm v období mezi zasedáními Rady předseda Rady formou rozhodnutí předsedy v souladu s usnesením Rady č. 25 /2005.
 1. Pro jednání Grémia ředitelů krajských úřadů platí ustanovení čl. II přiměřeně.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Přijetím Jednacího řádu odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR pozbývá platnosti  Jednací řád komisí a odborných pracovních orgánů Rady Asociace krajů ČR schválený  usnesením Rady č. 306 ze dne 23. dubna 2010.
 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2013.

 

JUDr. Michal Hašek

předseda Rady

Asociace krajů ČR


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky