Jednací řád Rady Asociace krajů ČR

Jednací řád

Rady Asociace krajů České republiky

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady Asociace krajů České republiky (dále jen „jednací řád“) upravuje na základě a v mezích Stanov Asociace krajů České republiky pravidla jednání a rozhodování Rady Asociace krajů České republiky (dále jen „Rada“).

 

Článek 2

Obecná ustanovení

1. Rada jedná a rozhoduje

a) na svém zasedání,

b) korespondenčním hlasováním,

c) formou internetové konference.

2. Návrhy Radě může předkládat

a) člen Asociace krajů České republiky (dále jen „Asociace“),

b) ředitel Kanceláře Asociace nebo jím pověřený zástupce,

c) komise Rady.

3. Pravidla pro přípravu a vyhotovení podkladových materiálů pro jednání Rady stanoví Rada svým předpisem.

 

Článek 3

Zasedání Rady

1. Organizační a technické záležitosti související s přípravou a průběhem zasedání Rady zajišťuje Kancelář Asociace (dále jen „Kancelář“) ve spolupráci s krajem, na jehož území Rada zasedá.

2. Jednání Rady zahajuje a řídí předseda Asociace nebo jím pověřený zástupce (dále jen „předsedající“).

3. V úvodu zasedání Rada stanoví program jednání, jehož součástí je i schválení zápisu z minulého zasedání. Před schválením programu má každý zástupce člena Asociace právo navrhnout jeho změnu nebo doplnění.

  1. Po schválení programu předsedající otevře diskusi k jednotlivým bodům programu. Do diskuse se účastníci zasedání přihlašují zpravidla zvednutím ruky.

5. Rada se může k projednávanému bodu programu usnést na omezení řečnické doby, která však nesmí být kratší než 5 minut. Rada se může usnést, že k téže věci smí účastník zasedání vystoupit nejvýše dvakrát.

  1. V průběhu diskuse předsedající dbá, aby účastníci zasedání hovořili k projednávané věci, popřípadě dodržovali omezení řečnické doby.
  2. O uzavření diskuse k projednávanému bodu programu rozhoduje předsedající. Vznese-li zástupce člena Asociace námitku proti ukončení diskuse, rozhodne Rada.

8. Je-li podáno více návrhů na usnesení, hlasuje se v pořadí, v jakém byly předloženy, a to postupně podle skupin:

I. návrh na odročení (přerušení),

II. návrh na zamítnutí,

III. návrh pozměňovací.

9. Je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty hlasů podporujících jednotlivé návrhy (orientační hlasování) a po té se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících hlasů.

10. Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.

11. Rada se může usnést, že se o jednotlivých částech návrhu bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po hlasování o pozměňovacích návrzích k nim se na závěr hlasuje o návrhu jako o celku.

12. Předsedající ukončí zasedání Rady, je-li vyčerpán program jednání nebo stane-li se Rada neschopnou usnášení.

13. Jednání Rady se s hlasem poradním zúčastňuje ředitel Kanceláře nebo jím pověřený zástupce. Ředitel Kanceláře vyrozumí o pověření svého zástupce předsedu.

14. Na zasedání Rady může po předchozím projednání s předsedou přizvat člen Asociace nebo ředitel Kanceláře další účastníky (hosté).

15. Hlasování Rady je veřejné, pokud se Rada na návrh zástupce člena Asociace neusnese v jednotlivých případech na hlasování tajném.

16. O průběhu zasedání Rady se do 7 dnů po jeho skončení pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Za pořízení zápisu odpovídá ředitel Kanceláře. Zápis je uložen v Kanceláři. Každý člen Asociace má právo obdržet jedno vyhotovení zápisu. Zápis obsahuje zejména den a místo jednání, jména přítomných, schválený program jednání a přijatá usnesení.

 

 

Článek 4

Ustanovení společná pro korespondenční hlasování

a internetovou konferenci

 

1. Korespondenční hlasování a internetovou konferenci (dále jen „rozhodování na dálku“) vyhlašuje předseda Asociace, místopředseda Asociace nebo ředitel Kanceláře (dále jen předkladatel). Rozhodování na dálku organizačně zajišťuje Kancelář.

2. Členům Asociace se zasílá písemná žádost o účast v rozhodování na dálku (dále jen „žádost“), která obsahuje popis problému, způsob řešení a návrh usnesení, jakož i označení dne, popřípadě hodiny, do kdy má být Kanceláři doručena písemná odpověď (dále jen „odpověď“).

3. Rozhodování na dálku je zahájeno odesláním žádosti a ukončeno uplynutím doby stanovené k doručení odpovědí ke konečnému návrhu usnesení (hlasování).

4. Členové Asociace mohou před svým hlasováním požadovat po předkladateli dodatečné vysvětlení otázky, o které se rozhoduje.

5. Odpověď obsahuje vyjádření k návrhu usnesení, a to zpravidla ve formě „ano“, nebo „ne“, nebo „zdržuji se“.

6. O průběhu a výsledcích rozhodování na dálku se pořizuje záznam, který je do 7 dnů po ukončení rozhodování na dálku rozeslán členům Asociace. Za pořízení záznamu odpovídá ředitel Kanceláře. Záznam je projednán na nejbližším zasedání Rady.

 

 

Článek 5

Korespondenční hlasování

1. Korespondenční hlasování se užívá při rozhodnutích, kdy se nepředpokládá obsáhlá diskuse.

  1. Kancelář rozesílá žádost zpravidla 5 dnů před dnem určeným k doručení odpovědí.

 

 

Článek 6

Internetová konference

1. Internetová konference (dále jen „konference“) se používá v době mezi zasedáními Rady při rozhodování o otázkách, které není možné nebo vhodné předložit ke korespondenčnímu hlasování.

2. Účastníky konference jsou členové Asociace. S hlasem poradním se konference účastní ředitel Kanceláře nebo jím pověřený zástupce.

3. Konferenci lze rozdělit na tři úseky:

I. období zpravidla 5 dnů, kdy zasílají účastníci konference prostřednictvím internetu své připomínky, podněty a stanoviska k předloženému návrhu,

II. období zpravidla 3 dnů, kdy předkladatel vyhodnocuje dosavadní průběh konference a rozesílá návrh na konečné usnesení,

III. období zpravidla 5 dnů, kdy jsou členové Asociace povinni doručit Kanceláři odpověď ke konečnému návrhu usnesení.

 

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se jednací řád Rady Asociace krajů České republiky ze dne 7. prosince 2001 a usnesení Rady Asociace krajů České republiky ze dne 7. února 2002 o jeho změně.

 

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 

 

 

V Praze dne 5. dubna 2002

 

 

 

Ing. Evžen Tošenovský

předseda

Asociace krajů České republiky


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky