Jednací řád Rady Asociace krajů ČR

Jednací řád

Rady Asociace krajů České republiky

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady Asociace krajů České republiky (dále jen „jednací řád“) upravuje na základě a v mezích Stanov Asociace krajů České republiky (dále jen „Asociace“) pravidla jednání a rozhodování Rady Asociace krajů České republiky (dále jen „Rada“).

Článek 2

Obecná ustanovení

1. Rada jedná a rozhoduje

a) na svém řádném zasedání prezenční formou,

b) na svém řádném zasedání prostřednictvím videokonference,

c) mimo své řádné zasedání formou korespondenčního hlasování.

2. Návrhy Radě mohou předkládat

a) člen Asociace,

b) ředitel Kanceláře Asociace nebo jím pověřený zástupce,

c) odborný orgán Rady.

3. Pravidla pro přípravu a vyhotovení podkladových materiálů pro jednání Rady stanoví Rada svým předpisem.

Článek 3

Zasedání Rady

1. Organizační a technické záležitosti (zejm. zabezpečení místa konání zasedání Rady, zajištění potřebné techniky, obslužných činností, atd.) související s přípravou a průběhem zasedání Rady zajišťuje kraj, na jehož území Rada zasedá, ve spolupráci s Kanceláří Asociace (dále jen „Kancelář“).

2. Kancelář v souvislosti se zasedáním Rady zabezpečuje zejména: shromáždění a zpracování projednávaných materiálů, přípravu návrhů výstupů (usnesení) ze zasedání Rady, vlastní průběh zasedání Rady (prezentace, pořizování zápisu,…), pozvání a vystoupení hostů, případnou medializaci výstupů ze zasedání.

3. Pozvánku na zasedání Rady odesílá Kancelář nejpozději 10 dnů přede dnem jeho konání spolu s předpokládaným programem zasedání, pokud se s ohledem na situaci a povahu materiálů členové Rady nedohodnou jinak. Návrhy výstupů (usnesení) a další podkladové materiály pro jednání Rady budou Kanceláři zaslány nejpozději 14 dnů přede dnem zasedání Rady. Podkladové materiály v jejich finální podobě vč. návrhů příslušných usnesení a konečného programu budou Kanceláři doručeny tak, aby je bylo možné členům Rady rozeslat nejpozději 7 dnů před konáním zasedání; později doručené materiály budou v listinné či jiné vhodné podobě k dispozici přímo na zasedání.

4. Zasedání Rady zahajuje a řídí předseda Asociace; v jeho nepřítomnosti místopředseda Asociace (dále jen „předsedající“). V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy řídí zasedání Rady jiný člen Rady, který k tomu byl předsedou Asociace pověřen.

5. Zasedání Rady se účastní ředitel Kanceláře nebo jím pověřený zástupce. Ředitel Kanceláře vyrozumí o pověření svého zástupce předsedu Asociace.

6. Na zasedání Rady může po předchozím projednání s předsedou Asociace přizvat člen Asociace nebo ředitel Kanceláře další účastníky (dále jen „hosté“). Hosté mají právo vystoupit na zasedání a hlásit se do diskuze výlučně k předem nahlášenému bodu programu, k jehož projednání byli na zasedání přizváni, nerozhodne-li předsedající jinak. Na jejich účast v diskuzi se obdobně použijí pravidla vztahující se na zástupce členů Asociace. Hostům nepřísluší hlasovací právo.

7. Rada je při zasedání usnášeníschopná, jsou-li zasedání přítomni zástupci nadpoloviční většiny všech členů Asociace. Kdo je oprávněn zastupovat člena Asociace, je uvedeno ve Stanovách Asociace. Není-li dále stanoveno jinak, rozhoduje Rada nadpoloviční většinou hlasů všech členů Asociace. Každý zástupce člena Asociace má při hlasování jeden hlas.

8. Hlasování Rady je veřejné, hlasuje se zvednutím ruky. Rada se může na návrh zástupce člena Asociace v jednotlivých případech usnést na hlasování tajném.

9. Každý účastník zasedání má povinnost v úvodu zasedání podepsat prezenční listinu, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Následně Rada schválí program zasedání, jehož součástí je i schválení zápisu z minulého zasedání či zápisu z rozhodování provedeného mimo zasedání. Před schválením programu má každý zástupce člena Asociace právo navrhnout jeho změnu nebo doplnění.

10. Po schválení programu předsedající otevře diskusi k jednotlivým bodům programu. Do diskuse se účastníci zasedání přihlašují zpravidla zvednutím ruky. V průběhu diskuse předsedající dbá, aby účastníci zasedání hovořili k projednávané věci, popřípadě dodržovali omezení řečnické doby.

11. Rada se může k projednávanému bodu programu usnést na omezení řečnické doby, která však nesmí být kratší než 5 minut. Rada se může usnést, že k téže věci smí účastník zasedání vystoupit nejvýše dvakrát.

12. O uzavření diskuse k projednávanému bodu programu rozhoduje předsedající. Vznese-li zástupce člena Asociace námitku proti uzavření diskuse, rozhodne o uzavření diskuze Rada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Asociace.

13. Je-li podáno více návrhů na usnesení, hlasuje se v pořadí, v jakém byly předloženy, a to postupně podle skupin:

I. návrh na odročení (přerušení),

II. návrh na zamítnutí,

III. návrh pozměňovací.

14. Je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty hlasů podporujících jednotlivé návrhy (orientační hlasování) a poté se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících hlasů, kdy nejdříve je hlasováno o návrhu, který v rámci orientačního hlasování obdržel nejvíce podporujících hlasů.

15. Vylučuje-li přijatý návrh zcela další návrh na úpravu téže věci ve smyslu odstavce 14. tohoto článku, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje, nevznese-li některý ze zástupců členů Asociace výslovný požadavek, aby bylo hlasováno i o tomto návrhu.

16. Rada se může usnést, že se o jednotlivých částech návrhu bude hlasovat odděleně.

17. Předsedající ukončí zasedání Rady, je-li vyčerpán program jednání nebo stane-li se Rada neschopnou usnášení.

18. O průběhu zasedání Rady se do 7 dnů po jeho skončení pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jeho přílohou je prezenční listina podepisovaná účastníky zasedání v jeho úvodu. Za pořízení zápisu odpovídá ředitel Kanceláře. Zápis je uložen v Kanceláři. Každý člen Asociace obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápis obsahuje zejména den a místo jednání, jména přítomných, schválený program jednání a přijatá usnesení.

Článek 4

Korespondenční hlasování

1. Korespondenčním hlasováním Rada rozhoduje a jedná mimo své zasedání (čl. 2. odst. 1. písm. b) tohoto jednacího řádu), kdy se jedná o formu „rozhodování na dálku“. Užívá se zejména při rozhodování v záležitostech, u kterých se nepředpokládá potřeba obsáhlé diskuse k projednání řešených problémů.

2. Vyhlašuje jej předseda Asociace (dále jen „předkladatel“). Korespondenční hlasování organizačně zajišťuje Kancelář.

3. Účastníky korespondenčního hlasování jsou všichni členové Asociace prostřednictvím členů Rady.

4. Členům Asociace se zasílá písemná žádost o účast v korespondenčním hlasování (dále jen „žádost“), která obsahuje zejména popis problému, způsob řešení a návrh usnesení, jakož i označení dne, popřípadě hodiny, do kdy má být Kanceláři doručena písemná odpověď (dále jen „odpověď“).

5. Kancelář rozesílá žádost o účast v korespondenčním hlasování zpravidla 5 dnů přede dnem určeným k doručení odpovědí.

6. Korespondenční hlasování je zahájeno odesláním žádosti a ukončeno uplynutím doby stanovené k doručení odpovědí ke konečnému návrhu usnesení (hlasování).

7. Členové Asociace mohou před svým hlasováním požadovat po předkladateli dodatečné vysvětlení otázky, o které se rozhoduje.

8. Odpověď obsahuje vyjádření k návrhu usnesení, a to zpravidla ve formě „ano“, nebo „ne“, nebo „zdržuji se“.

9. O průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování se pořizuje záznam, který je do 7 dnů po jeho ukončení rozeslán členům Asociace. Za pořízení záznamu odpovídá ředitel Kanceláře. Záznam je projednán a schválen na nejbližším zasedání Rady.

Článek 5

Videokonference

1. Prostřednictvím videokonference Rada rozhoduje a jedná v případě, že situace nebo charakter projednávaných témat neumožňuje jednání prezenční formou, případně je nezbytné operativní projednání. Jednání je rovnocenné prezenčnímu jednání (čl. 2. odst. 1. písm. c) tohoto jednacího řádu).

2. Vyhlašuje ji předseda Asociace. Videokonferenci organizačně zajišťuje Kancelář. Technické zabezpečení videokonference si zajišťuje každý jednotlivý člen Asociace samostatně.

3. Účastníky videokonference jsou všichni členové Rady nebo členové Grémia, pokud je toto omezení uvedeno.

4. Členům Asociace se zasílá písemná žádost o účast ve videokonferenci (dále jen „žádost“), která obsahuje zejména navrhovaný program videokonference (popis problému, způsob řešení a návrh usnesení), jakož i označení dne a přesného času, kdy se bude videokonference konat.

5. Kancelář rozesílá žádost o účast na videokonferenci zpravidla 5 dnů přede dnem jejího konání.

6. Videokonferenci zahajuje předsedající poté, co se její účastníci současně propojí elektronickými prostředky vzdálené komunikace.

7. Ustanovení o zasedání Rady se na videokonferenci použijí obdobně, s výjimkou podpisu prezenční listiny.

8. O průběhu a výsledcích videokonference se pořizuje záznam, který je do 7 dnů po jejím ukončení rozeslán členům Asociace. Za pořízení záznamu odpovídá ředitel Kanceláře. Záznam je projednán a schválen na nejbližším zasedání Rady.

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Jednací řád Rady Asociace krajů České republiky ze dne 5. dubna 2002.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou.

Změna Jednacího řádu Rady AK ČR ze dne 15. prosince 2020 nabyla účinnosti dne 15. prosince 2020.

V Praze, dne 15. prosince 2020

MUDr. Martin Kuba
předseda
Asociace krajů České republiky


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky