Asociace krajů České republiky

Co je Asociace krajů České republiky ?

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky

 • Řádnými členy Asociace krajů ČR jsou kraje České republiky
 • Asociace je názorovou platformou, která si klade za prvořadý cíl hájit a prosazovat společné zájmy krajů
 • Základním a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících

Vznik Asociace krajů České republiky

 • Návrh vytvořit společný orgán - Asociaci krajů ČR byl deklarován společným prohlášením hejtmanů ČR a primátora hl.m. Prahy dne 5. ledna 2001 na lodi „Arnošt z Pardubic“ na Labi ve východních Čechách.
 • Asociace krajů ČR vznikla potom následně registrací u Úřadu městské Praha 1 dne 30. srpna 2001, jako zájmové sdružení právnických osob.

Členové Asociace krajů České republiky

V Asociaci krajů je sdruženo 14 členů – krajů.

Zakládající členové na základě zakladatelské smlouvy ze dne 8. června 2001:

 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Pardubický kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj

14. září 2001 se staly členy Asociace krajů ČR :

 • Jihočeský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj

13. června 2002 přistoupil do AKČR :

 • Jihomoravský kraj

24. března 2003 přistoupilo do AKČR:

 • Hl.m. Praha

Členy Asociace krajů jsou všechny regiony České republiky, včetně hlavního města Prahy, která je ze zákona současně obcí i regionem .

Programové cíle Asociace krajů České republiky

 • hájit společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociace v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy
 • hájit a prosazovat společné zájmy krajů v procesu přípravy vstupu České republiky do Evropské unie
 • vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace
 • podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců krajů
 • pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách

Organizační uspořádání (struktura) AKČR

Orgány Asociace jsou :

 • Rada
 • Komise Rady
 • Předseda
 • Kancelář

Rada Asociace

Rada je vrcholným orgánem Asociace. Každý člen Asociace má právo vyslat na zasedání Rady jednoho zástupce. Zástupcem kraje je hejtman.

K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Souhlasu všech členů je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění Stanovy, přijímá nový člen a stanoví výše členského příspěvku.Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy.Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy.Rada volí z řad zástupců členů Asociace předsedu a místopředsedu (místopředsedy).

Komise Rady

Rada doposud zřídila a v rámci Asociace pracují:

1.            Komise Rady AKČR pro zdravotnictví

2.            Komise Rady AKČR pro sociální věci

3.            Revizní komise

4.            Komise Rady AKČR pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a energetiku

5.            Komise Rady AKČR pro dopravu

6.            Komise Rady AKČR pro zemědělství

7.            Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU

8.            Komise Rady AKČR pro životní prostředí

9.            Komise Rady AKČR pro školství

10.          Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu

11.          Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, která zahrnuje:

 • sekci pro památkovou péči
 • sekci pro cestovní ruch

12.          Komise Rady pro integrovaný záchranný systém

13.          Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů

14.          Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj

15.          Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě

16.          Grémium ředitelů Krajských úřadů

Spolu s komisemi v rámci Asociace pracují také pracovní skupiny a to:

 • Vyjednávací a expertní tým Asociace krajů ČR pro nové programové období 2014 - 2020
   

Jednání Rady a komisí Rady

Základním způsobem jednání a rozhodování Rady a jednání komisí Rady je zasedání.

Podrobnosti o jednání a rozhodování těchto orgánů stanoví Rada vnitřními předpisy – jednacími řády.

Předseda a místopředsedové Asociace

Předsedu a místopředsedu (místopředsedy) volí a odvolává Rada. Jejich volební období je dvouleté.Předseda a místopředseda (místopředsedové) jsou ze své činnosti odpovědni Radě.Předseda je statutárním orgánem Asociace svolává a řídí zasedání Rady. Činí pracovněprávní úkony ve vztahu k řediteli Kanceláře.

Kancelář Asociace

zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Asociace organizačně a technicky zabezpečuje činnost orgánů Asociace v čele Kanceláře stojí ředitel Kanceláře. Ředitel Kanceláře je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky